اندیشگان شامل ارتباطات ماهواره ای، شبکه، بانکداری، کارت باهوش می‌باشد.