این شرکت متخصص در تهیه راه حلهای الکترونیکی و انجام پروژه های الکترونیکی در زمان محدود می باشد.