آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.daneshsanj.com
عنوان انگليسى Danesh Sanj Company of Electeronics Researches
عنوان فارسى شرکت تحقیقات الکترونیک دانش سنج
توضيحات سایت شرکت تحقیقات الکترونیک دانش سنج شامل: معرفی تعدادی از دستگاهها و محصولات و امکان ذخیره و دریافت چند نرم افزار می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader