> شرکت انتشارات فنی ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.entesharat.com
عنوان انگليسى Entesharat
عنوان فارسى شرکت انتشارات فنی ایران
توضيحات فعالیت در زمینه انتشار کتابهای فنی کاربردی، کتابهای سبز، کتابهای فن یاد، کتابهای شفا، کتابهای کشاورزی، علمی-آموزشی و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader