> شرکت مبنا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mabnasoft.com/FA/index.htm
عنوان انگليسى Mabna Soft
عنوان فارسى شرکت مبنا
توضيحات با افتخار به سرویس دهی برخط به چند صد هزار استفاده کنندگان در سراسر دنیا و سامانه موفق بر پایه مشتری محوری ، کار گروهی ، پیوند انسان - ماشین و ده سال حضور فعال در بازار ، گروه متخصصان مبنا ، آماده قبول پیشنهادات و همکاری در بخش های زیر می باشند :
مشاوران مدیریت ، پژوهش بازار ،حسابرسی مستقل ،پیگیری امور حقوقی در ایران ، بازاریابی الکترونیکی ، طراحی و تولید نرم افزار
پردازش زبان طبیعی ، نشر الکترونیک و انتشارات کتاب ، بومی سازی پروژه.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader