شرکت ایران الکترونیک اولین شرکت اینترنتی می باشد که در زمینه طراحی و اجرای پروژه های الکترونیک در کشور فعالیت دارد. این شرکت دارای سه تیم تخصصی در زمینه های الکترونیک،مخابرات و کامپیوتر بوده که هر گروه به تنهایی یا با کمک همدیگر در اجرای پروژه های محوله فعالیت دارند.