> سفارت فرانسه در ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ambafrance-ir.org
عنوان انگليسى ambafrance
عنوان فارسى سفارت فرانسه در ایران
توضيحات شامل بخش سیاسی، بخش نظامی و بخش همکاریها می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader