پژوهشگاه هوافضا، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تحقق برخی از وظایف پژوهشی وزارتخانه مذکور و رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه هوافضا تأسیس شده است. اهداف این پژوهشگاه به اختصار عبارت است از: <br /> ـ شناسایی و معرفی فناوریهای هوافضا و همکاری با مؤسسات مربوط جهت دستیابی به آخرین دستاوردهای پژوهشی در این زمینه. ـ گسترش پژوهش در زمینه هوافضا و ایجاد زمینه مناسب برای آن و همکاری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی جهت ارتقای کیفیت پژوهشها .