مرکز پژوهشهای خواص وکاربرد مواد و نیرو با ریاست آقای دکتر سیاوش وجدانی به صورت یک موسسه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه صنعتی شریف در سال 1353تاسیس شد.آقای دکترمهدی جعفری روحانی در سال1358 به ریاست مرکز منصوب شدند.در سال 1360 مرکز با ریاست آقای دکتر سید ابوالفضل سجادی به کار خود ادامه داد.هیات وزیران در جلسه مورخ9/3/61،انتزاع مرکز را از دانشگاه صنعتی شریف تصویب و مرکز را از واحدهای وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اعلام کرد.در فروردین ماه سال 1362 آقای دکتر فتح ا... مضطر زاده به ریاست مرکز منصوب شدند.در بهمن ماه سال 1365 مرکز به محل استقرار دائمی وفعلی خود واقع در مشکین دشت کرج منتقل شد.