شرکت آب و نیرو در سال 1368 با هدف ایجاد ، توسعه و تکمیل هر نوع سد ، ابنیه و تاسیسات آبی از جمله تاسیسات تلمبه ذخیره أی به منظور تولید انرژی برق و نیز تاسیس و انتقال آب و بطور کلی مبادرت به هرگونه اقدامی جهت افزایش سهم برق آبی در کل کشور تاسیس گردیده است. همچنین مطالعه و بررسی پتانسیل های برق آبی در کشور نیز از دیگر فعالیت های شرکت می باشد.