گروه صنعتی پرورش یک گروه مادر از شرکتهای پرورش داده ها ، مدیریت مهندسی صبا ، انگاره نگار ، سنگرکار ، شایق ، میعاد شرق و نداگستر صبا می باشد که در زمینه های ارائه راه حلهای جامع Total Solutions بصورت طراحی راه اندازی و مشاوره در زمینه شبکه های گسترده مخابرات و کامپیوتری و سیستمهای اتوماسیون اداری خدمات آموزشی و مشاوره سیستم های مدیریت<br /> دوگانه سوزکردن کردن خوروها (CNG)خدمات آموزش اینترنتی E_Learning فعالیتهای بازرگانی پشتیبانی ساخت قطعات خودرو و تولید لوازم خانگی با مصرف انرژی های نو برای صنایع فعالیت می کند.