شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان در ایران نخستین سازمان گسترده زنان دارای مقام مشورتی خاص با شورای فرهنگی اجتماعی سازمان ملل متحد است که از زمان تشکیل خود (پیش از برگزاری کنفرانس جهانی زنان در پکن) دستاوردهای بسیاری برای زنان کشور به بار آورده است و فعالیتهایش عمدتا در جهت افزایش آگاهی، غنی سازی دانش و توسعه توانمندسازی زنان کشور بوده است.