این مرکز واقع در استانبول است و 20 کشور از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در آن شرکت دارند. این سایت شامل اخبار، اعضاء، پروژه ها، اهداف و ... می باشد