جمعیت مبارزه با اعتیاد به عنوان سازمان غیر دولتی فعالیت خود را از سال 1377 آغاز نموده است.این مرکز در 6 حوزه فعالیت دارد که عبارتند از: ۱ـآموزش پیشگیری از اعتیاد. ۲ـاطلاع رسانی و آگهی بخشی. ۳ـبرنامه های فرهنگی،هنری و ورزشی. ۴ـگروه های خود یاری معتادان بهبود یافته. ۵ـحمایت از خانواده های آسیب دیده. ۶ـامور داوطلبان. آموزش پیشگیری از اعتیاد از اهداف و رسالت های با اهمیت جمعیت مبارزه با اعتیاد می باشد که از ابتدای تاسیس این مرکز توسط متخصصین بصورت کارگاه های آموزشی و جلسات آموزشی اجرا شده است و در مناطق مختلف کشور، در سازمانها و نهادهای مختلف تشکیل شده است.