ما ملحق شدیم تا اطلاعات موثقی به وسیله تکنولوژی نو برای بالا بردن تواناییها و دست یافتن به نتایج حرفه‌ای دنیا بدست آوریم.اطلاعات ما راه حلی است برای پیوستن به حرفه ای به هر محله از پژوهش.از جمله اطلاعات این سایت جستجوی شرکتهای دارویی و بیوتکنولوژی, آخرین اخبار شرکتهای ثبت شده, مواد خام مورد استفاده شرکتهای دارویی, آموزش در این زمینه و...می‌باشد.