مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت فعالیت خود را از سال ١٣٥٧ آغاز نموده و بطور رسمی با قبول نگهداری معلولین ذهنی دختر بصورت شبانه روزی از سال ١٣٦٣ تحت عنوان پناهگاه کودکان و از سال ١٣٦٩(١٩٩٠میلادی ) به عنوان مرکز خیریه معلولین عقب مانده ذهنی وحدت ، تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور به فعالیت در این زمینه مشغول بوده است.