این موسسه عبارتست از سه ساختمان: ترویج و توسعه، داروشناسی و پزشکی کاربردی. شامل بخشهای ساختمانها، خدمات، تحقیقات، انتشارات، اخبار می باشد.