آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.persianspring.org
عنوان انگليسى Persianspring
عنوان فارسى مجله بهار ایران
توضيحات مجله اجتماعی، مسیحی فارسی زبانان پیرامون موضوعات پیک زن، اشعار و قطعات فارسی، راهنمای منابع فارسی مسیحی، اینترنت و تکنولوژی و ناگفتنی ها می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader