آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yaprakpress.com
عنوان انگليسى Yaprakpress
عنوان فارسى فصلنامه یاپراق
توضيحات فصلنامه یاپراق، فصلنامه بین المللی فرهنگی، ادبی و اجتماعی ترکمن‌های ایران و اولین نشریه رسمی استان گلستان و ترکمن‌صحرا می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader