مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی از مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزی میباشد. این مرکز بعنوان متولی امر تحقیقات کشاورزی ، منابع طبیعی ، علوم دامی و سایر زیر شاخه‌های این رشته‌های علمی در استان، مبادرت به ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز بخشهای اجرایی در استان آذربایجان شرقی را مینماید. همینک این مرکز دارای 8 بخش تحقیقاتی فعال و گروه اقتصاد کشاورزی بوده و اکثر طرحهای آن در 10 ایستگاه تحقیقاتی مستقر در نقاط مختلف استان انجام میپذیرد. همچنین مرکز دارای آزمایشگاه مجهز خاک و آب بوده و آزمایشگاه بیوتکنولوژی نیز در سال 81 راه‌اندازی شده است تا تعدادی از طرحهای حوزه بیوتکنولوژی در آن اجرا گردد. این مرکز در حال حاضر با 31 نفر عضوهیئت علمی و 106 نفر کارشناس و کارشناس ارشد، اهداف خود را دنبال مینماید.