سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای ۳۱ شعبه در استانها، ۲۳۴ نمایندگی در شهرستانها، ۱۲ مدیریت و ۲۵ اداره در مرکز بوده که جمعا دارای ۵.۹۹۲ پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد ۲.۹۲۰ نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.