خبرگزاری حیات پرداختن به اخبار و اطلاعاتی را که برای ایجاد بهبود کیفیت زندگی بر محور توسعه آگاهی و دانایی ضروری است بر خود فرض دانسته و براین مبنا همگان را به تأملی دوباره و نگاهی تازه، فرا می خواند و از همین زاویه، زاویه ای به پهنای امیدواری و به شمول همه ی عرصه های زندگی، به دنیا و اخبار و اطلاعات آن خواهد نگریست!