> پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌سازمان‌نظام‌مهندسی‌کشاورزی‌و‌منابع‌طبیعی‌استان‌خراسان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.khorasan-agri-eng.org
عنوان انگليسى Khorasan Agricultural and Natural Resources Engineering Organization
عنوان فارسى پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌سازمان‌نظام‌مهندسی‌کشاورزی‌و‌منابع‌طبیعی‌استان‌خراسان
توضيحات اهداف و وظائف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را برمبنای قانون تأسیس آن میتوان در چهار گروه تقسیم کرد :
الف – تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی، گسترش فن آوری های جدید در بخش کشاورزی، افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی.
ب - تلاش در جهت ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی از طریق صدور پروانه اشتغال برای واحدهای خدمات مشاوره ای و مهندسین کشاورزی.
ح - حمایت از تشکلهای صنفی وتولیدی بخش.
د - نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تلاش در جهت ارتقاء اخلاق حرفه ای به منظور دستیابی به اهداف سازمان ازطریق تدوین واجراء مقررات وآئین نامه های نظارتی.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader