> خبرگزاری عربی سوریه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sana.org
عنوان انگليسى sana
عنوان فارسى خبرگزاری عربی سوریه
توضيحات این سایت متعلق به خبرگزاری عربی سوریه است که به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه طراحی شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader