این دفتر نهادی است علمی - پژوهشی وابسته به مرکز مدیریت حوزه‏های علمیه خواهران که اهداف زیر را دنبال می‏کند: الف. تبیین دیدگاه نظام‏مند دین پیرامون زن و خانواده. توجه به اصل مجموعه نگری و هماهنگی و پرهیز از نگاه تک بُعدی و جزئی، توجه به کارآمدی دین در موضع برنامه‏ریزی اجتماعی، توجه همزمان به سه بُعد اخلاقی، اعتقادی و رفتاری در ترسیم الگوی متعالی از زن و تأکید بر دستیابی به وضعیت فعال و غیر منفعل، از شاخص‏های اصلی این نگاه است. ب. پرورش پژوهشگر و کارشناس در حوزه مطالعات اسلامی زن و خانواده‏ ج. ارتقای آگاهی‏ها و تحلیل‏ها در حوزه مطالعات دینی زن و خانواده با تکیه بر اطلاع رسانی روزآمد د. تعمیق پژوهش‏ها و کارشناسی‏های دینی در حوزه زنان و پشتیبانی هدفمند از توسعه و گسترش آن‏ ه. پاسخ‏گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در حوزه زن و خانواده‏ از اهداف آن می‌باشد.