این نشریه شامل مطالب سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، افتصادی ، می‌باشد.