پایگاه اینترنتی احیاء حاصل تلاش نسل جدید وفاداران به انقلاب اسلامی و منعکس کننده دغدغه ها و تأملات کوشندگانی است که با رویکردی بومی و در فراسوی دوقطبی رایج" کهنه - نو" می اندیشند.