این سایت شامل خبرهای روز ، خبرهای ویژه ، بخش فارسی اخبار بی‌بی‌سی ،کانون احزاب و لینک دونی می‌باشد.