روزنامه اکونومیست یک روزنامه اقتصادی، سیاسی، ادبی و عمومی است.