> بیمارستان آتیه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.atiehhospital.ir
عنوان انگليسى atiehhospital
عنوان فارسى بیمارستان آتیه
توضيحات بیمارستان آتیه یک مجموعه کاملاً خصوصی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر ارزشیابی سالیانه بر کیفیت ارائه خدمات آن نظارت دارد. این بیمارستان طی دو سالی که ارزشیابی شده است، گواهینامه ارزشیابی درجه یک را به خود اختصاص داده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader