آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ketab-e-naghd.org
عنوان انگليسى ketab-e-naghd
عنوان فارسى فصلنامه انتقادی فلسفی فرهنگی(کتاب نقد)
توضيحات این فصلنامه جهان‌شمولی‌حقوق‌بشر،چالش حق و تکلیف هویت،تفاوت‌ها و جهان‌شمولی حقوق بشر، از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی،نقد مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی، تاسیس نظام حقوق بشر در اسلام،توسعه حق محور،آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر،ملاحظاتی درباره حقوق انسان در اندیشه معاصر،حربه‌ خوشدست حقوق بشر
یقین ناتمام،عینیت وجود را بیان می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader