کانون اندیشه جوان چونان نهالی برآمده از متن ناگزیر شایسته‌ها و بایسته‌ها، به مدد دانش و پژوهش می‌کوشد تا خواست‌های خردگونه‌ی جوانان و دانش‌جویان دانش‌پژوه را در ساحت توان خویش، پاسخ گوید و قبسی از شعله‌ی فروزان لاهوت را در پیش دیدگان نگرنده و نگران آنان بدارد.