آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.suaa.net
عنوان انگليسى suaa
عنوان فارسى انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز
توضيحات بیش از پنجاه سال است که دانش آموختگان دانشگاه شیراز نام نیک شهر شیراز و دانشگاه شیراز و دانش آموختگان آن را با خود به تمام ایران و سراسر دنیا برده اند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader