بیش از پنجاه سال است که دانش آموختگان دانشگاه شیراز نام نیک شهر شیراز و دانشگاه شیراز و دانش آموختگان آن را با خود به تمام ایران و سراسر دنیا برده اند.