این سایت به معرفی دفتر پژوهشهای فرهنگی و فعالیتهای آن می پردازد.