برگزاری این جشنواره‌ , ضمن ایجاد فضایی برای جبران کاستی ها و محدودیت های جشنواره ملی مشابه , فرصتی را برای توسعه وتبادل دانش مدیریت دفاعی از یک سو و اطلاع رسانی و ایجاد تعامل میان سازمان های مختلف نیروهای مسلح از سوی دیگر فراهم می کند .