در این سایت اطلاعاتی از نرم افزارها به صورت یک بانک اطلاعاتی در اختیار شما قرار می‌گیرد.