آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ataipub.com
عنوان انگليسى ataipub
عنوان فارسى موسسه انتشارات عطایی
توضيحات از فعالیتهای این مؤسسه انتشاراتی می توان به شناساندن زبان و نهضت فرهنگی اسپرانتو اشاره کرد که با استقبال همگانی روبه‌رو شده و گوشه هایی از دستاوردهای تاریخی ایرانیان، به یاری این زبان، به جهانیان معرفی گشت.
در این حال، انتشارات عطایی بر آن است تا با بهره گیری از دانش روز با استفاده از «اینترنت» و «ایمیل» پیوند و رابطه‌ی گسترده تری با خوانندگان و پژوهشگران برقرار کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader