«علامه محقق ملامهدی نراقی» را «نراقی اول» و خلف صالحش «ملا احمد فاضل نراقی» را «نراقی ثانی» گویند و از هر دو به «نراقیان» تعبیر می‏شود، و مثل صاحب جواهر از مولی مهدی نراقی به فاضل نراقی تعبیر می‏کند. قتی در محضر مبارک حضرت استاد علامه طباطبایی صاحب «تفسیر المیزان» تشرف داشتم و از نراقیان سخن به میان آمد، فرمودند: نراقیان هر دو از علمای بزرگ اسلام و ناشناخته‏اند.