انجمن ایرانی اقتصاد انرژی در فوریه سال ۱۹۹۵ در زمینه اقتصاد انرژی در ایران شروع به کار کرد.