آژانس آسمان گشت یک آژانس مسافرتی و راهنمای سفر است که در تهران واقع شده است.