توزیع کننده لوازم جانبی کامپیوتر و ارائه خدمات میزبانی وب، ثبت فضا و لوازم شبکه.