این سایت به معرفی کمیته بین المللی آبیاری و زهکشی می‌پردازد.