پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، نهادی‌ علمی‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ كه‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ تحقیقاتی‌ در سال‌ 1373 تأسیس‌ شد.