هدف در شمال, برای صید ماهی و تهیه محصولات مربوط به صنعت ماهی و حفظ و ازدیاد نسل ماهی و ایجاد كارخانجات و هر گونه امور بازرگانی و معاملات مجاز مربوط به صنعت ماهی در حوزه دریای خزر و در جنوب. بهره برداری از محصولات دریائی خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی جنوب و صید آبزیان و سایر موجودات و محصولات دریایی و تكثیر و پرورش و همچنین توزیع و فروش و مصرف و یا تبدیل محصولات مزبور در داخل كشور و یا صدور آن به خارج از كشور و كوشش به بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و ایجاد و تصویب شركتهای تعاونی صید و همچنین كمك به صیادان محلی و هر گونه مناسبتهای اجتماعی دیگر در حدود قانون تاسیس شركت شیلات ایران و سایر قوانین و مصوب در امور شیلات شمال و جنوب