این سایت به معرفی مجمع جهانی تقریت مذاهب اسلامی می‌پردازد.