آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.carsicm.ir
عنوان انگليسى carsicm
عنوان فارسى بازار مشترک کشورهای اسلامی
توضيحات در این سایت به اخبار ، وقایع و رخدادها ، نشریات مربوطه دست پیدا خواهید کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader