این سایت به معرفی مرکز امور مشارکت زنان می‌پردازد. این مرکز تحت نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود.