این سایت به معرفی مؤسسه توسعه كارآفرینی ملی کانادا (NEDI) می‌پردازد.