این سایت به معرفی مؤسسه كاروتحقیقات اجتماعی شیکاگو (CLCR) می‌پردازد.